Algemene voorwaarden

Alles goed geregeld

Hier vind je de Algemene Voorwaarden van VerbeterOnline.nl. Je kunt ze ook downloaden en bekijken als een .pdf bestand.

Pas op! Saai en ambtelijk taalgebruik!

Tja, helaas niet altijd te voorkomen. Maar voor het gemak geef ik hier de samenvatting:

Ik doe mijn best voor jou. Onze samenwerking heeft één doel: een resultaat dat je graag aan de wereld toont! Als jij zin hebt in verbetering én mij snel aanlevert waar ik om vraag, dan ga ik hard voor jou aan het werk.

En als iets niet zint: eerlijk benoemen en overleggen. Doe ik ook. Dan komen we er samen wel uit!

Navajo Broere

Artikel 1    Begrippen

 1. VerbeterOnline.nl: de opdrachtnemer VerbeterOnline.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70523673.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan VerbeterOnline.nl opdracht geeft tot levering van diensten en goederen. 
 3. Overeenkomst: de afspraak tussen VerbeterOnline.nl en Opdrachtgever. 
 4. Akkoord:akkoord geven schriftelijk of via e-mail. Allebei deze methoden zijn bindend en rechtsgeldig.
 5. Opdracht:Overeenkomst over een specifiek project met een begin en eindpunt, of een tijdsperiode waarin verschillende werkzaamheden kunnen plaatvinden.
 6. Hosting / Onderhoud & Service: de activiteiten en kosten verbonden aan het bereikbaar en functioneel houden van een voor de klant ingerichte website en / of online platformen.
Artikel 2    Van Toepassing op

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes & overeenkomsten tussen Opdrachtgever en VerbeterOnline.nl.
 2. Door akkoord te gaan met een offerte of opdracht verklaart Opdrachtgever akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Andere Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij dit nadrukkelijk is afgesproken en schriftelijk is bevestigd door beide partijen.
 4. Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden niet geldig blijkt te zijn, zullen de overige onderdelen gewoon van kracht blijven.
Artikel 3    Aanbiedingen en Offertes

 1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, door overschrijving naar een door VerbeterOnline.nl aan te wijzen bankrekening.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Beide partijen kunnen beslissen om deze niet te accepteren.
 3. Offertes zijn 14 dagen geldig na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven.
 4. Er is sprake van een Overeenkomst op het moment dat Opdrachtgever de offerte of opdrachtbevestiging schriftelijk of per e-mail heeft geaccepteerd en deze bevestiging retour is ontvangen door VerbeterOnline.nl.
 5. Indien niet specifiek aangegeven zijn alle tarieven en prijzen in de offerte exclusief BTW en andere heffingen van overheidswegen.
 6. VerbeterOnline.nl kan niet aan offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Wijzigingen aan een Overeenkomst moeten schriftelijk worden bevestigd door beide partijen.
 8. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4    Honorarium

 1. Het honorarium is in beginsel gebaseerd op project- product- of uurtarief.
 2. Indien de Overeenkomst een spoedopdracht betreft, dan is VerbeterOnline.nl gerechtigd het honorarium te verhogen.
 3. nl is gerechtigd om vooraf, in termijnen, dan wel achteraf te factureren. Dit wordt afgesproken in de Overeenkomst.
 4. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst / het resultaat van de Overeenkomst.
 5. VerbeterOnline.nl behoudt zich het recht voor het overeengekomen honorarium te verhogen wanneer door Opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of (data)bestanden worden aangeleverd die VerbeterOnline.nl tot meer werkzaamheden of kosten verplichten dan VerbeterOnline.nl bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Genoemde opsomming is niet limitatief.
Artikel 5    Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, door overschrijving naar een door VerbeterOnline.nl aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorig lid genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. In dat geval is VerbeterOnline.nl gerechtigd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door VerbeterOnline.nl gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 45,-. De vergoeding van de gemaakte kosten beperken zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, (voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht,) ieder hoofdelijk jegens VerbeterOnline.nl aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente en kosten.
 6. VerbeterOnline.nl is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een vooruitbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde vooruitbetaling te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, dan is VerbeterOnline.nl gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan VerbeterOnline.nl uit die hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 7. Voor een opdracht tot het maken van een website geldt een aanbetaling. De aanbetaling voor een website is 50% op de totale kosten, exclusief meerwerk, tenzij anders overeengekomen. Resterende 50% + meerwerk wordt gefactureerd na ontvangst opmerkingen laatste revisieronde.
 8. De opdracht voor een website wordt pas ingepland na ontvangst aanbetaling.
 9. De aanbetaling wordt niet terugbetaald bij het annuleren van de opdracht.
 10. De website wordt opgeleverd binnen 1 week na ontvangst eindbetaling.
 11. Bij prijsverhoging van de kosten van Hosting / Onderhoud & Service wordt dit minimaal 2 maanden vóór de ingang van de volgende periode kenbaar gemaakt.
 12. Domeinen en hosting worden 1 maand voor vervaldatum gefactureerd. Bij niet (op tijd) betalen van de factuur worden domein & hosting geannuleerd. Extra kosten die gemaakt worden door te laat betalen van domein en/of webhosting zijn voor rekening Opdrachtgever.
Artikel 6    Uitvoering en medewerking van opdrachtgever

 1. VerbeterOnline.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten
 3. De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken die VerbeterOnline.nl nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte opdracht.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is VerbeterOnline.nl bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens door de Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor VerbeterOnline.nl, dan komen deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. VerbeterOnline.nl neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
Artikel 7    Revisies

 1. Indien de levering een tekst bevat, zal de overeenkomst betrekking hebben op twee eenvoudige herzieningen na overleg met de opdrachtgever. Ook bij andere leveringen dan een tekst zijn twee eenvoudige herzieningen in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet anders is overeengekomen.Een ingrijpende herziening, drie of meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover anders is overeengekomen.
 2. De nazorg van een website is 1 maand. Hieronder vallen wijzigingen met een totale inspanning van 4 uur. Hierna wordt de website als volledig beschouwd en zijn wijzigingen niet meer kosteloos uit te voeren.

Artikel 8    Webhosting & Onderhoud & Service & Domeinen

 1. Als VerbeterOnline.nl de hosting / onderhoud & service van een website verzorgt dan wordt dit voor minimaal één jaar afgenomen.
 2. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, wordt een Overeenkomst na afloop van de bij aanvang overeengekomen looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk wordt opgezegd.
 3. De verlengde Overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd tegen het einde van de maand en met in acht neming van een opzegtermijn één maand. Tussentijdse opzegging betekend geen terugbetaling van de resterende termijn.
 4. De verlengde Overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet.
 5. Facturering is 2 maanden voor vervaldatum.
 6. VerbeterOnline.nl maakt gebruik van de fysieke servers van een derde partij, een (reseller) provider. Voor het realiseren van de gewenste bereikbaarheid en betrouwbaarheid werkt VerbeterOnline.nl hiervoor met een partij uit de top 3 van de Nederlandse webhosting providers, zoals beoordeeld op www.hostingreview.nl
 7. Hosting kan zowel inclusief als exclusief de domeinnaam zijn. Opdrachtgever kan dus zelf eigenaar van het domein zijn. Deze zal, indien nog niet het geval, na betaling eindfactuur overgeschreven worden op naam Opdrachtgever.
 8. VerbeterOnline.nl is niet verantwoordelijk voor verlies dat geleden wordt tijdens een verhuizing of het instellen van een domeinnaam.
 9. Als Opdrachtgever een verkeerde domeinnaam bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) worden gemaakte kosten niet terugbetaald.
 10. VerbeterOnline.nl is niet verantwoordelijk voor het verlies van het recht op een domeinnaam als deze door Opdrachtgever te laat wordt aangevraagd, betaald of verlengd.
 11. Een domeinnaam waarvoor niet op tijd betaald wordt kan door VerbeterOnline.nl op eigen naam gezet worden.
 12. Alle e-mails worden door de derde partij provider gescand op SPAM en virussen. Mocht het erop lijken dat een bericht een virus bevat dan zal de server het bericht verwijderen zonder je hierover te vertellen (gebeurt automatisch).
  13.Bij beëindiging van de hosting overeenkomst zorgt VerbeterOnline.nl dat de Opdrachtgever een backup bestand krijgt van zijn website.
Artikel 9    Eigendom en auteursrechten

 1. VerbeterOnline.nl draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
 2. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van VerbeterOnline.nl worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. VerbeterOnline.nl kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
 3. De bepalingen van artikel 9.1 en 9.2 hebben ook betrekking op teksten die VerbeterOnline.nl van derden betrekt. VerbeterOnline.nl garandeert daarbij de Opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.
 4. In zoverre VerbeterOnline.nl gebruik maakt van door Opdrachtgever aangeleverde teksten, afbeeldingen of andere input, ligt de verantwoordelijkheid voor het mogelijk schenden van copyright bij de Opdrachtgever.
 5. Op een website komt een vermelding te staan naar VerbeterOnline.nl, voor zover het ontwerp nog 50% van het design weerspiegeld.
 6. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op het ontwerp van VerbeterOnline.nl met betrekking tot een product.
 7. VerbeterOnline.nl maakt gebruik van licenties van bepaalde software / tooling voor het functioneren van de website. Bij beëindiging van de overeenkomst vervalt ook het recht van de Opdrachtgever om hier gebruik van te maken.
Artikel 10  Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. VerbeterOnline.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daar onder meer, doch niet uitsluitend, onder begrepen: gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en / of schade door bedrijfsstagnatie.
 2. VerbeterOnline.nl is niet aansprakelijk voor schade, welke het gevolg is van onoordeelkundig, onzorgvuldig handelen van de Opdrachtgever, dan wel het handelen in strijdt de door of namens VerbeterOnline.nl verstrekte aanwijzingen.
 3. VerbeterOnline.nl is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien VerbeterOnline.nl niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de overeenkomst, welke verwacht had mogen worden. In dit geval is VerbeterOnline.nl slechts aansprakelijk voor directe schade.
 4. Indien VerbeterOnline.nl op grond van 10.3 aansprakelijk is voor schade is de hoogte van deze schade beperkt tot:

– Voor zover deze schade door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, het bedrag dat in het kader van de beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van VerbeterOnline.nl.

– Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VerbeterOnline.nl beperkt tot maximaal het bedrag van het bedrag dat VerbeterOnline.nl aan de Opdrachtgever voor haar werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft geoffreerd.

– Bij overeenkomsten met een duur welke langer dan zes maanden is, is de aansprakelijkheid van VerbeterOnline.nl beperkt tot maximaal het factuurbedrag over de laatste drie maanden.

 1. VerbeterOnline.nl is niet aansprakelijk voor schade, als zij is uitgegaan van verkeerde of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens zoals verstrekt door Opdrachtgever.
 2. VerbeterOnline.nl is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen zullen pas na kennisgeving worden doorberekend.
 3. VerbeterOnline.nl is niet aansprakelijk voor fouten van derden, die de diensten van VerbeterOnline.nl aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 4. Na oplevering is VerbeterOnline.nl niet verantwoordelijk voor correct functioneren van de opgeleverde diensten als Opdrachtgever daar zelf wijzigingen in aanbrengt.
 5. VerbeterOnline.nl maakt bij haar dienstverlening gebruik van software, diensten en/of producten van derden. VerbeterOnline.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen op de servers, domeinnaamregistrant of anderen waarop VerbeterOnline.nl geen invloed kan uitoefenen. Ook is VerbeterOnline.nl niet verantwoordelijkheid voor nadelige effecten door wijzigingen in de software, diensten en/of diensten van derden.
Artikel 11  Overmacht

 1. Indien VerbeterOnline.nl haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van overmacht worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat VerbeterOnline.nl alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van MNKE onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van VerbeterOnline.nl behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, oorlog, onrust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel en enige tekortkoming van hulppersonen en / of leveranciers van VerbeterOnline.nl.
 3. Zodra zich bij VerbeterOnline.nl een overmachtstoestand voordoet, meldt zij dat de Opdrachtgever terstond tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
 4. Indien VerbeterOnline.nl bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is VerbeterOnline.nl gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is gehouden die factuur te voldoen.
 5. Indien de overmacht meer dan drie maanden voortduurt, hebben Partijen het recht de overeenkomst per direct, en zonder rechterlijke tussenkomt of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 12  Ontbinding en opschorting

1 Indien:
A Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst;

B Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting jegens VerbeterOnline.nl zal (kunnen) voldoen;

C De Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is;

Heeft VerbeterOnline.nl het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en VerbeterOnline.nl bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 1. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. Voorts is VerbeterOnline.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 3. Alle verplichtingen van Opdrachtgever jegens VerbeterOnline.nl worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
 4. Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is VerbeterOnline.nl alsdan gerechtigd van Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door VerbeterOnline.nl gederfde inkomen.
Artikel 13  Slotbepaling

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien VerbeterOnline.nl van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. VerbeterOnline.nl is gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende Overeenkomsten.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen worden beheerst door Nederlands recht.
 4. Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen VerbeterOnline.nl en worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord Nederland, locatie Groningen.

Pin It on Pinterest